Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Ulga odsetkowa w 2020 roku – jak ją obliczyć i dla kogo jest przeznaczona?

Ulga odsetkowa pozwala na zmniejszenie podatku PIT poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu hipotecznego. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi odsetkowej w 2020 roku i jak ją obliczyć.

Ulga odsetkowa na zasadzie praw nabytych

Ulga odsetkowa PIT jest rodzajem ulgi podatkowej dostępnej podczas rozliczania podatku od osób fizycznych. Przysługuje ona obecnie tylko w ramach praw nabytych. Oznacza to, że do skorzystania z ulgi odsetkowej w 2020 roku (przy rozliczaniu podatku PIT za 2019 rok) uprawnieni są wyłącznie ci kredytobiorcy, którzy nabyli do tego prawo wcześniej (do 2007 roku).

Przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi zawarte są w art. 26b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 2006 roku.

Komu przysługuje ulga odsetkowa PIT?

Z korzyści płynących z odliczenia od podatku ulgi odsetkowej mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny, zaciągnięty w banku lub SKOK-u między 1 stycznia 2002 roku a 1 stycznia 2007 roku, na potrzeby realizacji celów mieszkaniowych, w tym:

Wskazane daty dotyczą daty wypłaty środków z kredytu, a nie zawarcia umowy. Oznacza to, że jeśli umowa została podpisana przed 2002 rokiem, ale bank przelał pieniądze z kredytu już w 2002 roku, kredytobiorca może korzystać z ulgi odsetkowej.

Ulga odsetkowa od kredytu zaciągniętego na zakup budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje wówczas, gdy budowa została ukończona po 2002 roku. Termin zakończenia inwestycji w przypadku modernizacji lub rozbudowy nieruchomości mieszkalnej kwalifikującej inwestycję do ulgi podatkowej został wyznaczony na maksymalnie 3 lata, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym inwestor dostał pozwolenie na budowę lub użytkowanie budynku.

Ulga odsetkowa – do kiedy można ją odliczać?

Prawo do odliczenia odsetek kredytowych od podatku PIT przysługuje do zakończenia trwania umowy kredytowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 20207 roku.

Ulga odsetkowa – jak obliczyć kwotę do obliczenia?

Wysokość ulgi przysługującej podatnikowi zależy od kwoty kredytu, jaką zaciągnął i sumy odsetek, które zapłacił w danym roku podatkowym. Odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki zapłacone (nie mylić z należnymi) od części kredytu do limitu 325 990 zł.

Kwotę do odliczenia wyliczyć należy według następującego wzoru:

spłacone odsetki – (325990/kwota zaciągniętego kredytu*spłacone odsetki)

Kiedy ulga nie przysługuje?

Podatnik nie ma prawa do odliczenia ulgi odsetkowej:

Zakup mieszkania z rynku wtórnego

Ulga odsetkowa PIT nie przysługuje, jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty na nabycie domu lub mieszkania z rynku wtórnego.

Ulga odsetkowa – dokumenty

Osoby, które po raz pierwszy rozliczają ulgę odsetkową, do deklaracji rocznej PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 muszą dołączyć załącznik PIT-D oraz PIT 2K. W kolejnych latach rozliczania ulgi dołączanie formularza PIT-2K nie jest już wymagane.

Wspólne rozliczenie PIT

Małżonkowie wspólnie spłacający kredyt hipoteczny mogą odliczać koszt ponoszonych odsetek w ramach ulgi na standardowych zasadach, analogicznie do sposobu rozliczania ich przez wyłącznych kredytobiorców.

Jeśli małżonkowie rozliczają PIT oddzielnie, ulgę powinni rozliczać zgodnie z wnioskami złożonymi w rocznych zeznaniach podatkowych: albo w całości od dochodu jednego z małżonków, albo od dochodów obojga, proporcjonalnie do kwot wskazanych we wniosku.

Ulga po rozwodzie

Rozwiedzeni małżonkowie-współkredotobiorcy mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Obowiązuje ich wówczas ten sam limit, jak przed rozwodem. Dla celów podatkowych istotny będzie fakt, kto dokonuje rzeczywistej spłaty odsetek.

Zakup mieszkania na wynajem

Ulga odsetkowa PIT nie przysługuje kredytobiorcom, którzy zaciągnęli zobowiązanie w celu innym niż zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Jeśli zatem kredyt posłużył do zakupu mieszkania na wynajem, ulga odsetkowa nie przysługuje. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorca musi być zameldowany lub nawet mieszkać w nabytym lokalu lub domu. Wystarczy, że w miał zamiar zamieszkania w nim w momencie zaciągnięcia kredytu.

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości nabytej za pomocą kredytu, od którego odsetki podatnik chce rozliczać w ramach ulgi odsetkowej, nie powoduje utraty prawa do ulgi, ale pod jednym warunkiem. Pomimo zbycia nieruchomości jej były już właściciel musi nadal spłacać rzeczony kredyt.

Frankowicze też mogą korzystać z odliczenia odsetek

Z ulgi odsetkowej mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązanie hipoteczne w złotówkach, jak i frankowicze. W przypadku zadłużeń w walucie obcej przeliczenia należy dokonać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wypłaty kredytu. Kwotę zapłaconych odsetek przelicza się z kolei z waluty obcej na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty odsetek.

Ulga odsetkowa a ulga mieszkaniowa

Obie ulgi nie wykluczają się. Oznacza to, że podatnik może jednocześnie skorzystać z ulgi odsetkowej i mieszkaniowej (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), która uprawnia do zmniejszenia podstawy opodatkowania po sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli uzyskane środki zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Ulga odsetkowa a ulga budowlana

Ulgi wykluczają się. Podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej, jeśli wcześniej skorzystał z ulgi budowlanej, chyba że dokona korekty wcześniejszych odliczeń i zapłaci odsetki należne za zwłokę.