Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Ugoda z komornikiem – jak ją uzyskać? (wzór pisma)

Dostałeś pismo od komornika z nakazem spłaty długu? Czym prędzej złóż wniosek o ustalenie nowych, korzystniejszych dla ciebie warunków zwrotu należności. Dzięki przystąpieniu do mediacji z wierzycielem masz szansę na rozłożenie zadłużenia na raty, jego zmniejszenie, a nawet umorzenie. Zobacz, jak przystąpić do ugody z komornikiem.

Komornik ma wiele możliwości odzyskania wierzytelności, z której spłatą uchyla się dłużnik. Wymaganą kwotę pobrać może z należących do dłużnika:

By nie narazić się na nagłe pogorszenie sytuacji finansowej wskutek jednorazowego ściągnięcia należności przez komornika, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego warto wyjść z inicjatywą ugody.

Porozum się z wierzycielem

Na wstępie należy wyjaśnić, że komornik nie jest stroną postępowaniu egzekucyjnym i nie ma obowiązku udzielania porad prawnych. Działa na wniosek wierzyciela, wykonując zlecone mu czynności, ale nie ma upoważnienia do negocjacji z dłużnikiem. Osobą, do której dłużnik powinien się zwrócić z prośbą o podjęcie negocjacji dotyczących spłaty długu jest zawsze wierzyciel.

Dopiero w przypadku braku kontaktu z wierzycielem z propozycją nowych warunków spłaty zadłużenia można się zwrócić do komornika i pod warunkiem udowodnienia złej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej wywiązanie się z jednorazowej spłaty we wskazanym terminie. Wniosek dłużnika złożony u komornika zostanie przekazany przez niego wierzycielowi i to on podejmie ostateczną decyzję co do negocjacji warunków spłaty. Ugoda z komornikiem jest więc w praktyce ugodą z wierzycielem.

Ugoda z komornikiem – wzór pisma

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie, by zapytanie o możliwość ustalenia nowych warunków spłaty złożyć wierzycielowi ustnie, jednak w interesie dłużnika jest potwierdzenie faktu podjęcia negocjacji i ich wyniku na piśmie.

Nie istnieje uniwersalny zwór pisma, z jakim należy się zwrócić do wierzyciela w sprawie mediacji zasad zwrotu należności. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty powinien być możliwie zwięzły, ale kompletny. Może mieć przykładowo następującą treść:

                                                                                                                      ………………………(miejscowość, data)

……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(PESEL)
……………………………
(adres)
……………………………
(tel.)

……………………………
(nazwa instytucji)
……………………………
(adres instytucji)

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY

Zwracam się z wnioskiem o rozłożenie na raty zadłużenia w kwocie …………………………… (wskazać wysokość zaległości), wynikającego z tytułu …………………………… (dane identyfikujące zadłużenie) na rzecz …………………………… (dane wierzyciela).

Ze względu na złą sytuację materialną/zdrowotną nie jestem w stanie wywiązać się z jednorazowej spłaty wskazanego powyżej zadłużenia, dlatego proszę o rozłożenie spłaty należności na …………………………… (proponowana liczba rat) rat, płatnych w okresach miesięcznych do …………………………… (proponowany termin płatności rat) każdego miesiąca, począwszy od …………………………… (proponowana data pierwszej wpłaty).

UZASADNENIE

…………………………………………………………………………………………………………
(wyjaśnienie przyczyn, które uniemożliwiają jednorazową spłatę długu)

Z poważaniem,

 ……………………………
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. ……………………………

2. ……………………………

(dokumenty, wymienione w punktach, które potwierdzają fakty wymienione we wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, celem wykazania jego zasadności)

Przykład uzasadnienia

W uzasadnieniu wniosku o rozłożenie spłaty długu na raty powinny zostać wskazane okoliczności (potwierdzone dowodami, np. wyciągami z konta, zaświadczeniami lekarskimi), w wyniku których dłużnik nie jest w stanie zwrócić należności w terminie wskazanym przez komornika.

Im dokładniej zostanie opisana sytuacja materialna wnioskodawcy, tym większe szanse zyska na pozytywne rozpatrzenie jego prośby.

Uzasadnienie może mieć przykładową postać:

Powyższą prośbę motywuję faktem, iż z przyczyn ode mnie niezależnych w okresie od powstania zobowiązania względem wierzyciela popadłem w złą sytuację finansową z uwagi na konieczność przeznaczania większości dochodów na leczenie zdiagnozowanej w tym czasie choroby. Jako dowody załączam dokumentację medyczną (zaświadczenie lekarskie z dnia…………………………) oraz rachunki za nabywane leki.

Moje kwalifikacje zawodowe oraz obecny stan zdrowia uniemożliwiają mi kontynuowanie/podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, a moje dochody miesięczne ograniczają się do renty w wysokości …………………………… zł/mies. Osiągane dochody pozwalają jedyne na pokrycie bieżących kosztów leczenia oraz na utrzymanie rodziny (bezrobotnej małżonki oraz niepełnoletniego dziecka).

Z uwagi na chorobę przewlekłą i zły stan finansów jednorazowa spłata zadłużenia pozbawiłaby mnie oraz rodzinę, pozostającą na moim utrzymaniu, środków niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, co stanowi szczególnie uzasadnioną okoliczność, uprawniającą do złożenia wniosku o rozłożenie na raty przedmiotowego zadłużenia.

Ważnym elementem uzasadnienia powinno być wskazanie podstawy prawnej, która umożliwia rozłożenie zadłużenia na raty.

Gdy wniosek zostanie odrzucony…

Jeśli pomimo ważkich argumentów wniosek o rozłożenie spłaty długu na raty został odrzucony, dłużnik może odwołać się od decyzji wierzyciela. Może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Konsumentów lub złożyć do sądu skargę na czynności komornika.

Skierowanie sprawy do sądu, nie jest równoznaczne z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, dlatego dłużnik powinien starać się dokonywać wpłat – w miarę możliwości – na konto wskazane przez komornika na poczet spłaty zadłużenia. Takie postępowanie ma szansę na poprawienie wizerunku dłużnika w negocjacjach z wierzycielem.