Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Komu przysługuje zasiłek z MOPS-u i ile wynosi?

Seniorzy, którym brakuje środków do życia, mogą zgłosić się po zasiłek stały z MOPS-u lub GOPS-u. Sprawdź, na jakie wsparcie finansowe można liczyć w 2020 roku i jakie warunki należy spełnić, żeby ubiegać się o zasiłek stały z pomocy społecznej.

Co to jest i jak działa zasiłek stały?

Zasiłek stały jest pieniężnym świadczeniem pomocy społecznej, wypłacanym z budżetu państwa osobom najuboższym za pośrednictwem miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej: MOPS-ów i GOPS-ów.

Otrzymać tego typu wsparcie finansowe mogą osoby, które ze względu na podeszły wiek lub brak środków do życia nie są w stanie samodzielnie utrzymać siebie lub własnej rodziny.

Zasady przyznawania zasiłków regulowane są Ustawą z dnia 12.02.2004 roku o pomocy społecznej.

Komu przysługuje zasiłek stały z pomocy społecznej?

O zasiłek stały mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy, o ile osiągają dochód nieprzekraczający kryterium dochodowego.

W przypadku osób samotnie prowadzących gospodarstwo domowe kryterium dochodowe jest inne niż w przypadku osób żyjących w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS-u/GOPS-u?

Kwota wypłacanego zasiłku stałego zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta i jest wyznaczana przez pracownika socjalnego w obrębie ustawowych limitów.

Osoby samotnie gospodarujące mogą otrzymać wsparcie w kwocie sięgającej różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a osiąganym przez nią dochodem. Osoby w rodzinie mogą liczyć na wsparcie sięgające różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione ograniczenia, stawki zasiłku stałego wynoszą:

Osoby samotnie gospodarujące mogą starać się o zasiłek stały z MOPS-u lub GOPS-u wyłącznie po osiągnięciu limitu wiekowego, który wynosi 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet oraz po spełnieniu warunku posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

Zasiłek nie przysługuje osobom pobierającym inne świadczenia:

Jak obliczany jest dochód?

Do wyliczenia dochodu na osobę, brany jest pod uwagę przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wypłatę zasiłku. W przypadku osób, które utraciły dochód, do wyliczeń przyjęte zostaną dochody z miesiąca złożenia wniosku, pomniejszone o miesięczny podatek dochodowy od osób fizycznych, wysokość płaconych alimentów, składki na ZUS.

Podczas szacowania dochodu na osobę do ustalania prawa do zasiłku stałego nie bierze się pod uwagę m.in.:

Wypłata zasiłku w pierwszym miesiącu

Po przyznaniu prawa do zasiłku stałego jest on wypłacany począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym beneficjent złożył wniosek o zasiłek. Jeśli nastąpiło to dalej niż z początkiem miesiąca, świadczenie wypłacane jest za niepełny miesiąc w sposób proporcjonalny, tzn. dzieląc miesięczną kwotę zasiłku przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc wynik przez liczbę dni, za które zasiłek przysługuje.

Dokumenty i formalności

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego należy złożyć w najbliższym ośrodku pomocy społecznej, w przypadku mieszkańców miast będzie to miejscowy MOPS.

Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia i niezdolność do pracy (orzeczenie lekarskie, które można uzupełnić o dokumentację medyczną).

Po przyjęciu wniosku ośrodek pomocy społecznej wykona rodzinny wywiad środowiskowy. Czas na jego przeprowadzenie to 14 dni od daty złożenia wniosku. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

W przypadku decyzji negatywnej wnioskodawca może złożyć odwołanie (w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji) do samorządowego kolegium odwoławczego. Pismo należy złożyć za pośrednictwem ośrodka, w którym wniosek został złożony.

Wniosek o zasiłek stały – wzór

            ……………………………

(miejscowość, data)

……………………………
(imię i nazwisko)
……………………………
(PESEL)
……………………………
(adres)
……………………………

(tel.)

……………………………
(nazwa ośrodka pomocy społecznej)

……………………………
(adres instytucji)

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy w formie zasiłku stałego. Swoją prośbę motywuję trudną sytuacją życiową, w jakiej się znalazłem z powodu ……………………………

……………………………
(podpis)

Załączniki:

1.  Oświadczenie/zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wszystkich źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

2. Oświadczenie/zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych)

3.  Zaświadczenie lekarskie/orzeczenie o niepełnosprawności/inna dokumentacja medyczna (dla osób chorych, niepełnosprawnych)

4. Zaświadczenie/decyzja z PUP o statusie osoby bezrobotnej (w przypadku bezrobotnych)

5. …………………………… (inne dokumenty)

Zasiłek a praca

Osoby otrzymujące zasiłek stały z MOPS-u lub GOPS-u mogą podejmować pracę zarobkową, o ile uzyskiwany przez nie dochód nie przekracza ustawowego progu: 701 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących lub 528 zł w przypadku osób pozostających w rodzinie (dotyczy średniego dochodu w przeliczeniu na każdego członka rodziny).

Zasiłek stały a emerytura

Prawo nie dopuszcza pobierania jednocześnie zasiłku stałego i emerytury. Osoba, która zyskuje prawo do świadczenia emerytalnego, traci przywilej korzystania z zasiłku z MOPS-u (wybierane jest jedno ze świadczeń).

Składając wniosek o przyznanie uprawnień emerytalnych, osoba korzystająca z zasiłku ma obowiązek poinformować o tym MOPS lub GOPS. Po przyznaniu emerytury świadczeniobiorcy zostanie wydana przez urząd decyzja wstrzymująca zasiłek stały z pomocy społecznej.

Jeśli za dany okres świadczeniobiorca otrzymał już zasiłek, wypłacając mu emeryturę ZUS ma obowiązek potrącenia z niej kwoty zasiłku otrzymanego za ten sam okres, by następnie przekazać należność  na konto MOPS-u lub GOPS-u.

Stały zasiłek przedemerytalny z ZUS-u

Seniorzy, którym niewiele brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogą się starać o specjalny rodzaj zasiłku. Na stały zasiłek przedemerytalny, należy wykazać się odpowiednim stażem pracy, do którego wliczają się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mają osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które przez co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i nie odmówiły w tym czasie (bez uzasadnionej przyczyny) podjęcia proponowanej pracy zarobkowej.

Indywidualne warunki niezbędne do otrzymania zasiłku przedemerytalnego z ZUS-u:

Do wniosku o stały zasiłek przedemerytalny niezbędne jest dołączenie pisma z urzędu pracy, poświadczającego co najmniej 180-okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zaświadczenie jest ważne 30 dni.

Standardowo kwota zasiłku przedemerytalnego wynosi 1210,99 zł brutto miesięcznie i jest waloryzowana co roku. Wskazana stawka obowiązuje od 1 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. Mniej mogą otrzymać jedynie renciści – w ich przypadku kwota świadczenia nie może przekraczać wysokością ostatnio otrzymywanej renty.

Stały zasiłek przedemerytalny wypłacany jest przez ZUS na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30. kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych.