Oddam Za Chwilę - Porównania pożyczek i chwilówek online.

Spłata ratalna zadłużenia – jak wnioskować, wzór i praktyczne informacje

Spłata ratalna zadłużenia - jak wnioskować, wzór i praktyczne informacje

Wystarczy skrucha, dobre uzasadnienie prośby i chęć współpracy. Każdy dłużnik może zwrócić się do swojego wierzyciela o pomoc przy spłacie długu. To nie kosztuje nic, tymczasem można wiele zyskać. Przez niepłacony dług bowiem nie tylko mącimy swój spokój, ale i możemy zostać wciągnięci na czarną listę BIG. Obecność w rejestrze nierzetelnych dłużników może przeszkodzić w uzyskaniu kredytu w banku, chwilówki w firmie pożyczkowej, a nawet zawarciu umowy z operatorem prądu, dostawcą internetu czy firmą telekomunikacyjną.

Pamiętaj! Na polubownej spłacie zadłużenia zależy nie tylko tobie, ale i firmie, której jesteś winny pieniądze. Twój dług to podwójny koszt dla wierzyciela:

Zanim przystąpisz do pertraktacji z wierzycielem warunków spłaty należności, przygotuj plan. Musi to być jednak plan realny w wykonaniu. Nie stawiaj obietnic, z których nie zdołasz się wywiązać. Miej też na uwadze, że im wcześniej wyjdziesz z propozycją ugody, tym lepiej. Nie warto zwlekać do czasu pojawienia się komornika.

Co zawrzeć we wniosku o rozłożenie długu na raty?

Nawet jeśli kontaktowałeś się z wierzycielem telefonicznie, potwierdź ustalone warunki spłaty na piśmie.

Nie istnieje uniwersalny wzór wniosku o rozłożenie długu na raty. Każde pismo tego typu powinno jednak zawierać komplet danych potrzebnych do identyfikacji sprawy i sprawnego jej rozwiązania.

Wniosek powinien uwzględniać takie elementy jak:

Wychodząc z ofertą spłaty na własnych zasadach, masz szansę przeforsowania warunków, które najbardziej tobie odpowiadają. Wierzyciel nie musi się na nie godzić, może wyjść z kontrpropozycją.

Gotowy wniosek możesz złożyć:

Jak napisać uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty?

Gdy zamierzasz wyjść do wierzyciela z inicjatywą wydłużenia terminu spłaty długu, umotywuj swój wniosek. Pokaż, że niedotrzymanie terminów wpłat nie wynika z twojej złej woli, a z przyczyn niezależnych od ciebie. Dla zobrazowania trudnej sytuacji materialnej możesz np. dołączyć kopie rachunków ponoszonych opłat, dokumentację lekarską, dowody osiąganych przychodów.

Jeśli wykażesz, że brak spłaty wynika z niespodziewanych wydatków (np. na leczenie) lub nagłych problemów finansowych (np. utrata zatrudnienia), które na ciebie spadły, możesz wiele ugrać. Wierzyciel może nie tylko wstrzymać lub ograniczyć naliczanie odsetek karnych za niewywiązanie się z pierwotnej umowy, ale nawet umorzyć część zobowiązania.

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny, kosztów sądowych lub mandatu

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny czy wniosek o rozłożenie mandatu na raty możesz przykładowo rozpocząć tymi słowami:

Ja, niżej podpisany, niniejszym wnoszę o rozłożenie grzywny/kosztów sądowych w kwocie …………………… nałożonej wyrokiem Sądu ………………… z dnia …………………. sygn. akt …………………. na ……. rat, z uwagi na to, że natychmiastowe uiszczenie grzywny przyniosłoby mnie i mojej rodziny negatywne skutki finansowe.

Pod wyżej przytoczoną częścią dokumentu opisz uzasadnienie wniosku o rozłożenie grzywny na raty. Pamiętaj, im dokładniej opiszesz przyczyny, z powodu których nie możesz wywiązać się z obowiązku wpłaty w terminie, tym większe szanse zyskasz na pozytywne rozpatrzenie twojej sprawy.

Wniosek o rozłożenie na raty abonamentu rtv

Gdy chcesz rozwiązać problem nagromadzonych zaległości wynikających z abonamentu RTV, możesz wystosować pismo w następującej postaci:

Proszę o rozłożenie na raty zaległości wynikających z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych, przypisanych do należącego do mnie  INI ……………………………………

[uzupełnij 8-cyfrowy Indywidualny Numer Identyfikacyjny przypisany ci przez Pocztę Polską] za okres od ……………………. do ……………………….

Następnie dopisz uzasadnienie prośby, w której wykażesz odpowiednie przesłanki, powołując się na szczególne względy społeczne lub opisując przypadki losowe, które uniemożliwiły ci uregulowanie długu.

Wniosek wyślij do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Departamentu Mediów Publicznych, Wydziału Abonamentu RTV na adres: Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego wniosek o rozłożenie na raty podatku należy się złożyć przed  upływem terminu płatności podatku. Jeśli przekroczyłeś ten termin, w dokumencie musisz uwzględnić nie tylko zaległość podatkową, ale również naliczane od niej odsetki.

Twój wniosek możesz wyrazić następującymi słowami:

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2012 r., poz. 749 z późń. zm.) zwracam się z prośbą o rozłożenie na …..rat zaległości podatkowej w podatku………… [wskaż rodzaj podatku, np. VAT] za okres …………………. w kwocie ……………………. zł.

Na przychylną decyzję masz szansę tylko wówczas, gdy wniosek uzasadnisz ważnym  interesem  podatnika lub interesem publicznym. Interes podatnika to sytuacja, która wskutek nadzwyczajnych, losowych zdarzeń uniemożliwia terminowe uregulowanie płatności.

Pismo skieruj do naczelnika twojego urzędu skarbowego. Gdy urząd skarbowy uzna, że wniosek o rozłożenie na raty zobowiązania podatkowego należy poprawić lub uzupełnić, przyzna ci 7-dniowy termin na poprawę dokumentu. Po upłynięciu tego czasu wniosek zostanie odrzucony.